(G)MR

De wet ‘wet medezeggenschap scholen (WMS)’ bepaalt, dat aan iedere school een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn en aan een bestuur met meerdere scholen tevens een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De inspraak van deze raden is vastgelegd in een reglement, waarin aangegeven staat welke algemene en bijzondere bevoegdheden de (G)MR hebben.

GMR reglement
MR reglement

De algemene bevoegdheden geven aan dat:
• alle schoolaangelegenheden in deze raad ter sprake kunnen komen,
• de raad aan De Raad van Toezicht (on)gevraagd voorstellen kan doen en adviezen kenbaar kan maken,
• tenminste tweemaal per jaar De Raad van Toezicht met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de algemene gang van zaken in de school bespreekt,
• De Raad van Toezicht verplicht is alle noodzakelijke informatie aan de raad te verschaffen.

De bijzondere bevoegdheden betreffen de meer specifieke schoolzaken zoals:
• verandering van identiteit,
• verandering van schooltijden,
• zaken waarover De raad van Toezicht de instemming van de MR behoeft, alvorens een besluit te nemen.

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. De directeur of de algemeen directeur kan de (G)MR
adviseren. Minimaal twee maal per jaar overlegt de directeur met de MR over beleidsmatige zaken.
Daarnaast kan de MR de directeur of de algemeen directeur uitnodigen om over school specifieke
zaken tijdens MR vergaderingen toelichting te komen geven.

Minimaal vier maal per jaar is er overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over
het te voeren en gevoerde stichtingsbeleid. De GMR leden zijn gekozen uit de leden van de
medezeggenschapsraden van de zes scholen. Deelnemers aan de GMR vergadering zijn: de GMR leden en de algemeen directeur. De vergaderingen van de MR en GMR zijn openbaar. De data ervan staan vermeld in de kalender van de school.

Onderstaand de notulen en agenda van MR vergaderingen

20190916verslag MR-vergadering

20191105 verslag MR-vergadering definitief